Armenian school is one of the most active organizations of our community. Armenian classes are available for children of all ages and adults. Classes are held on Tuesday nights for adults from 6:30 PM - 8:30 PM and Saturday mornings for children 4 and up from 9:30 AM - 12:30 PM.

You can register for classes by submitting the below form or contacting us through the form on the right and we will reach out to you as soon as possible.

Sponsorships and donations are always welcome in order to fuel the education of our children in their mother tongue, culture and history.
Please contact school coordinator Mariam Saribekyan for more information.

Contacts

Coordinator - Mariam Saribekyan
Cell: 401-714-6327 | E-mail: im_mariamin@yahoo.com


Հայկական դպրոցը մեր համայնքի ամենաակտիվ կազմակերպություններից է: Հայերեն դասերը առկա են բոլոր տարիքի երեխաների եւ մեծահասակների համար: Դասընթացները տեղի են ունենում Երեքշաբթի երեկոյան ժամը 6:30 - 8:30 եւ շաբաթ առավոտյան ժամը 9:30 - 12:30:

Հովանավորները եւ նվիրատվությունները միշտ էլ ողջունելի են, մեր երեխաներին կրթության համար մայրենի լեզվո, մշակույթի եւ պատմության մեջ:

Request to Join


Subscribe

Sign-up for our newsletter

Follow