About Our Church

HOLY WEEK 2020

SCHEDULE OF SERVICES (sorry, all services are closed)

CLICK  THIS LINK

Links to Live Stream Services at Sts. Sahag and Mesrob and the St. Vartan Cathedral on Easter Sunday with Bp. Daniel plus helpful Pages and…

Fr. Shnork’s Messages for Holy Week.

COVID-19 Pandemic

Please Join us in Prayer during this unprecedented time of turmoil throughout the world threatening the health and stability of the entire human race. Please pray regularly and follow our Facebook and Youtube channels to join digitally as we pray as a church.

A Prayer in the Time of Pandemic

Blessed are you, Lord, Jesus Christ, Son of the living God, Physician of our souls and bodies. You came down from your heavenly realm to heal every sickness and infirmity. Before your endless mercy our sins melt away, demons flee, transgressions are erased, infirmities are cured, wounds are healed, corruption is cleansed, sadness recedes, sighs retreat, darkness flees, the fog of the unknown departs, darkness lifts, the night passes, panic is banished, evil is destroyed, and despair is exiled. We beseech You in these times of trial and tribulation, when the entire world is shaken by the devastating pandemic, to pour out upon us your healing grace so that from the depths of our souls we may be healed, strengthened and purified. You, Son of God and Son of humanity, died on the cross for our salvation. Through your suffering, you showed us how trial and affliction might bring us closer to You. You are our rock and refuge, our comfort and hope, our joy and salvation. You healed people with sickness and affliction through Your loving care and compassion. Now we ask you, Lord, to dispel the pain and heal the sickness of your children all around the world and to grant to all perfect health and protection under the sign of your all-conquering Holy Cross. Give us your peace and strengthen our faith in you, Lord, so that we can overcome our fears and doubts, when anxiety becomes the order of the day. Bless all those who have put themselves in harm’s way in service to us. Hold in your loving embrace those who have perished and grant peace to their loved ones. In the midst of the uncertainty we echo in faith the words of King David, “God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth gives way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging” (Psalm 46:1-3). Trusting in Your infinite love and compassion we exalt and praise Your Holy Name with the Father and the Holy Spirit, now and always and unto the ages of ages. Amen. * * *Eastern Armenian
ԱՂՈԹՔ Ամենօրհնյալ Կենդանի Աստծո Որդի՛, հոգիների և մարմիների Բժի՛շկ: Մեր ցավերն ու հիվանդությունները դարմանելու համար Քո երկնային փառքի բարձունքներից խոնհարվեցիր:Քո ողորմության առջև հալվում են մեր մեղքերը, և հալածվում դևերը, բժշկվում են հարվածները, և առողջանում վերքերը, մաքրվում են ապականությունները, և տեղի են տալիս տխրությունները, նահանջում են հեծությունները, և փախչում է խավարը, պարզվում է անորոշության մեգը, և ցրվում մառախուղը, փարատվում է մռայլը, և սպառվում աղջամուղջը, վերանում է մութը, և հեռանում գիշերը, տարագրվում է տագնապը, չքանում չարիքը և հալածվում հուսահատությունը։Ո՛վ Տեր, փորձություններով ու վայրիվերումներով լեցուն խռովահույզ այս ժամանակներում, երբ ողջ աշխարհը ցնցված է համավարակով, աղաչում ենք Քեզ, որպեսզի Քո առատ շնորհները հեղես մեզ վրա` պարգևելով ամենքիս հոգևոր և մարմնավոր բժշկություն։ Աստծո և Մարդու Որդի՛, որ խաչվեցիր ու մահացար մեր փրկության համար և Քո իսկ չարչարնքների միջոցով ցույց տվեցիր մեզ, թե ինչպե՛ս կարող են չարչարանքներն ու դժվարություններն օգնել մեզ ավելի մոտենալու Քեզ։ Դու՛ ես մեր ապավենն ու օգնությունը, մեր մխիթարությունն ու հույսը, մեր ցնծությունն ու փրկությունը։ Քո անսահման Սիրով ու Ողորմությամբ Դու բժշկեցիր հիվանդներին և փարատեցիր նեղյալներին:Եւ այժմ աղաչում ենք Քեզ, Տե՛ր Աստված մեր, փարատի ՛ր ցավերն ու բժշկի՛ր հիվանդությունները քո զավակներից, բոլորին կատարյալ առողջություն և պահպանություն շնորհիր` Քո ամենահաղթ խաչի նշանի ներքո։ Տու՛ր մեզ Տեր Քո խաղաղությունը և զորացրու մեր հավատքը, Ո՛վ Տեր, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել մեր անհանգստությունը, վախերն ու կասկածները, որոնք դարձել են մեր օրվա ուղեկիցը։ Օրհնի՛ր բոլոր նրանց, ովքեր իրենց անձնվեր ծառայությունն են մատուցում մեզ։ Քո անսահման Սիրո մեջ պարուրիր համավարակի զոհերին և խաղաղություն ու մխիթարություն պարգևիր նրանց հարազատներին։Այս անորոշության մեջ հավատքով աղոթում ենք Դավիթ Թագավորի բառերով. «Աստված մեզ համար ապաստան է և զորություն, նեղությունների մեջ՝ իսկույն հասնող օգնություն։ Այդ պատճառով մենք չենք վախենա, նույնիսկ եթե երկիրը փոխվի, և լեռները լայնարձակ ծովի սրտի մեջ գցվեն, նույնիսկ եթե նրա ջրերն ալեկոծվեն ու փրփրեն, և լեռները ցնցվեն նրա մոլեգնությունից» (Սաղմոս 46:1-3): Ապավինելով Քո Սիրուն և Գթությանը` գոհություն և փառք ենք մատուցում Քեզ Ամենակալ Հորդ և Ճշմարիտ Սուրբ Հոգուդ հետ միասին, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից․ամեն:

Wednesday March 18, 2020

Pastoral Message from

Fr. Shnork Souin,

* For Fr. Shnork’s recent sermon, s

on the 4th Sunday of Lent please go to , Being the Body of Christ in Perilous Time , For Father’s Blog, click here: “Out of the Depth’s of my Heart”

Dear Faithful and children of the Armenian Orthodox Church,
In light of growing concerns and the spreading of the novel coronavirus COVID-19, we have received a new directive from our Primate Bishop DANIEL in these unprecedented times. He is instructing us to inform our parishioners and friends that the church offices and facilities will be closed and that from today until Holy Thursday, April 9th, including Palm Sunday, the Holy Badarak/Divine Liturgy and or Prayer Services, will be offered with the church doors closed. No one will be allowed to enter the church at any time, except the priest and a skeleton crew of liturgical servers, Dn. Michael and perhaps one or two others as appointed by the priest. Please note that I am personally strictly forbidden by my healthcare team of doctors and my primate to leave the house as I am severely Immune-compromised since my heart transplant. This is a great source of frustration for me but I am thankful that we are blessed with a wonderful and very capable young deacon who can perform prayer services at the church as needed required. You will however be in my prayers.
We will make ever effort to “livestream” prayers and services on Facebook and other social media and want to assure you all that while we are separated physically, we are together united in prayer. We urge you to stay away from crowds, practice social distancing, avoid anyone who is ill, has a fever or other symptoms, encourage them to call their healthcare professionals PCP. Remember the virus stays active on surfaces for many hours. Wash your hands often.
If you have questions or suspicions, the Coronovirus hotline is 401-222-8022.
If you are elderly, alone and need groceries or prescriptions picked up, please call me, Fr. Shnork 201-306-4304, to arrange delivery or pick up. Our altar servers are ready to help. If you need prayers, please also do not hesitate to reach out.
Yes, it sounds very ominous and awkward, but we must abide by the directive of our Bishop, health professionals, and the advisement of local and federal authorities who are all collaborating in an effort to mitigate the spread of this very contagious disease. Everyone must understand the extremely fragile situation we are all in and support the world efforts in preventing the virus from spreading further. We must be vigilant and constantly remain in prayer.
Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy! Compassionate and merciful heavenly Father, we bow before you with all our weaknesses and wrongdoings and entreat you, forgive us our trespasses and fill us with the power of your Holy Spirit, take away our fear and anxieties, give heed to the supplications of all men and women suffering from the illness that has covered the world causing grief and death. We trust in you, Lord, with all our hearts. Dispel this illness from every corner of the world by the power of the holy and victorious Cross and by the holy hand of your Son Jesus. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, forever and ever. Amen.
Prayerfully
Fr. Shnork Souin
201-306-4304
The Lord is my strength and my shield my heart trusts in him.
Psalms 28:7
 • -Check Facebook updates.
 • -Web site updates
 • -All events including Palm Sunday Dinner and Washing of the Feet are cancelled.
 • -You can request prayers and requiems which will be conducted with all solemnity and faith.
 • -Sunday Bulletin will be available digitally and the readings can be accessed on-line via links on the website.
 • -Wash your hands regularly, each time reciting the Our Father or Hayr Mer.
 • -Practice Social Distancing
 • -Do Not take the spread of disease lightly and keep your children even and especially college age and teenage home except in emergency.
 • -Please pray for our planet, our community, our church, our government authorities, the very sick and especially those who have died of this disease.
 • -Call me anytime and stay digitally connected at www.stsahmes.org or call
 • Der Shnork 201-306-4304
 • Nayiri 401-272-7712

Our mission is to spread the gospel of Jesus Christ.

The following account was taken from the church’s 75th Diamond Jubilee booklet and was written in 1988. It covers the years 1875 through 1988. As part of the preparations for the church’s 90th anniversary this article is being update to include the past 16 years. When completed, it will be posted here. The Armenian settlement of Providence was an extension of the Worcester community. It is said that in 1875 Hagop Boghigian arrived in America and settled in Massachusetts. He wrote to his relatives and friends in the Old Country and informed them that there were many opportunities for work in Worcester. Read More

UPCOMING EVENTS

All Events

9th Apr, 2020

Apris Wine Fundraiser

Read More

26th Apr, 2020

Armenian Martyrs Day

Read More

22nd Apr, 2020 8:00 pm

What Will Become of Us

Read More

18th Mar, 2020

FROM THE PASTOR-DIRECTION DURING CORONAVIRUS COVID-19

Read More

1st Mar, 2020

CANCELLED – Lent Schedule 2020 -Facebook:Services on-line

Read More

24th Feb, 2020

Sunday School Lenten Drive 2020 2/24/2020

Read More

19th Sep, 2020 7:00pm

Music Appreciation Series 9/19/2020

Read More

14th Mar, 2020

Postponed -Sr. ACYOA RETREAT

Read More

22nd Mar, 2020 12:30 pm

Postponed-Meet The Doctors Dr. Beverly Serabian, PhD

Read More

1st Apr, 2020

Meet The Doctors 2020

Read More

UPCOMING EVENTS

Experience God's Presence

Latest News

Experience God's Presence

Testimonial

Contact Us

Subscribe

Sign-up for our newsletter

Follow